วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นายจิรเดช  ส่องแสง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธีระ  สุกใส
Mr.Teera Suksai
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 083-7276620
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอังคณา  แก้วลิพอน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน