วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นายบัญชา  เชื้อบ้านเกาะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวสุดา  แก้วนพรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางปิยนุช  สุวรรณมณี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวภัสสร  งานมณีกาญจน์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน