วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นายณัฐพล  ทรงคุณ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ครูภาษาไทย)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสิทธิ  ศรีนาค
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ครูภาษาอังกฤษ)

นางสาวกชพรรณ  หลงเดียว
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ครูคณิตศาสตร์)

นางสาวกณัฐชา  เซ่งอิ้น
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย (ครูวิทยาศาสตร์)

นางสาวสิริพร  นาคปลอด
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  (ครูสังคม)

นางสาวปนิดา  แตงเหมาะ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน  (ครูภาษาอังกฤษ)