วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นางสาวศิริพร  ระภานุสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ ร.อ. มณทณัฐ  พรหมคงบุญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายธีรภพ  นิจกิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)