วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองยินดีต้อนรับ

นายนิคม  จินดา
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน