วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายวีรพงศ์  ดวงน้ำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธีระพงศ์  จันทร์เสถียร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสมคิด  ทองสาม
ตำแหน่ง พนังงานราชการ (ครู)