วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นางสาวสุภาพร  ดอกประทุม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวนันทพร  เจียวก๊ก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชวัลกร  คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน