วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นางอุไรวรรณ  รอดขวัญ
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวซัลมา  ผันแปร
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)

นายธนภัทร  เกื้อคลัง
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน