วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นางนันทนา  บำรุงชาติ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางสาวสุดารัตน์  ชัยศิริ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นางวิชุดา  สุวรรณโณ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน