วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

นายวิชิต  ธรรมฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

นายวิชิต  ธรรมฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ทำหน้าที่  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจิรเดช  ส่องแสง
ครู คศ.2 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางนันทนา  บำรุงชาติ
ครู คศ.3 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
ครู คศ.2 ทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา