วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

บุคลากรประจำสำนักงาน

นางสาวธัญญพัฒน์  อนุรักษ์วรกุล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวจารุดา ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวศิริพร  สุทธิสาร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวทัดดาว  อ่องสกุล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

นางสาวสุภาวดี  พันคนิช
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นายทศพร  ชูสม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายปกรณ์เกียรติ  มณี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวสุกัญญา  แซ่จิ้ว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวอมรัตน์  แซ่ตัน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานวางแผน

นางสาวกีรติ  จุลแก้ว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะ

นางสาวประจันทร์ทิพย์  แก้วสีนวน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

แม่บ้านและนักการภารโรง

นางสวาท ชัยศีรัมย์
ตำแหน่ง  แม่บ้าน

นางออนอุมา  จินดา
ตำแหน่ง  แม่บ้าน

นายทวีศักดิ์  ชัยศรีรัมย์
ตำแหน่ง  นักการภารโรง

นายบุญน้อม  นัดทะยา
ตำแหน่ง  นักการภารโรง

นายสวัสดิ์  เนียมสวัสดิ์
ตำแหน่ง  นักการภารโรง

พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสมพงษ์  จินดา
ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

นายสุพล  เหล่าก่อ
ตำแหน่ง  เจ้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสุรศักดิ์  แซ่ช้อ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย