วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

สิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

1.อาคารเรียน 4 ชั้น
2.อาคารเรียน-ปฏิบัติการ 4 ชั้น
3.สำนักงาน-หอประชุม
4.อาคารโรงฝึกงาน
5.เสาธง
6.ห้องน้ำ-ห้องส้วม
7.บ้านพักผู้บริหาร; บ้านพักผู้ช่วยผู้บริหาร
8.บ้านพักครูเรือนแถว 6 ยูนิต
9.บ้านพักคนงาน-ภารโรง แบบ 2 ยูนิต
10.อาคารปศุสัตว์
11.อาคารพืชกรรม
12.หอพักนักศึกษาชาย
13.อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-การประมง
14.อาคารโรงเรือนเพาะชำ
15.หอพักนักศึกษาหญิง
16.อาคารเรียน-โรงอาหาร
17.อาคารโรงยิมฯ-พลศึกษา; การกีฬา
18.อาคารสาธิตการขาย-จำหน่ายผลิตภัณฑ์
19.อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม
20.สระฝึกสอนว่ายน้ำ
21.สนามวอลเลย์บอล
22.สนามบาสเกตบอล
23.สนามเทนนิส
24.สนามฟุตบอล
25.ป้อมยาม
26.ศาลาพระพุทธรูป
27.องค์พระวิษนุกรรม
28.ศาลาเอนกประสงค์
29.โรงเรือนจอดรถ
30.ศาลากลางน้ำ (สโมสรข้าราชการ-พนักงานวิทยาลัย)
31.แฟลต ครู-อาจารย์ 4 ชั้น
32.สวนหย่อม; สนามเด็กเล่น
33.สวนหย่อม; สนามเด็กเล่น
34.แปลงสาธิตพืชสวน; ไม้ประดับ
35.สภาพที่ลุ่ม-แหล่งน้ำ และป่าพรุ
36.อาคารห้องสมุด