วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

1. การจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ

                   1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทอุตสาหกรรมประเภทพาณิชยกรรม ประเภทคหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มี 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

ระบบปกติ มี 8 สาขาวิชา 8 สาขางาน ดังนี้

 1. สาขาวิชาช่างยนต์

                             (1) สาขางานยานยนต์

 1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

                             (1) สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 1. สาขาวิชาการบัญชี

                             (1) สาขางานการบัญชี

 1. สาขาวิชาการตลาด

                             (1) สาขางานการตลาด

 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                             (1) สาขางานอาหารและโภชนาการ

 1. สาขาวิชาการโรงแรม

                             (1) สาขางานการโรงแรม

 1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                             (1) สาขางานการท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             (1) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

                  

                   2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทบริหารธุรกิจ ประเภทคหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

ระบบทวิภาคี มี 8 สาขาวิชา 8 สาขางาน ดังนี้

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                             (1) สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ

 1. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                             (1) สาขางานไฟฟ้า

 1. สาขาวิชาการบัญชี

                             (1) สาขางานการบัญชี

 1. สาขาวิชาการตลาด

                             (1) สาขางานการตลาด

 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

                             (1) สาขางานอาหารและโภชนาการ

 1. สาขาวิชาการโรงแรม

                             (1) สาขางานบริหารอาหารและเครื่องดื่ม

 1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                             (1) สาขางานการท่องเที่ยว

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             (1) สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

2. โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (18 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (18 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (21 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (21 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (21 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (21 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (21 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (21 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต

 
3. โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
 

                   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้

 1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

          1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย                                                                                                (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

          1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                                                   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

          1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                                           (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

          1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                                                                                             (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

          1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                            (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                                                                                        (18 หน่วยกิต)

          2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                                                                          (24 หน่วยกิต)

          2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                                                                            (ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต)

          2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ                                                                           (4 หน่วยกิต)

          2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ                                                                             (4 หน่วยกิต)

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

             รวมไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต