วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองยินดีต้อนรับ

อัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

อัตรากำลังของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร 1 คน
ข้าราชการครูผู้สอน 14 คน
พนักงานราชการ 9 คน
ครูจ้างสอน 18 คน
ลูกจ้างประจำ 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2566