วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน  ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยการอาชีพท่ายเหมือง

ลำดับ

สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ยานยนต์

33

1

34

18

 

18

31

2

33

           

85

2

ไฟฟ้ากำลัง

19

 

19

19

3

22

25

 

25

           

66

3

การบัญชี

1

15

16

1

11

12

2

11

13

           

41

4

การตลาด

 

3

3

1

7

8

 

9

9

           

20

5

อาหารและโภชนากร

2

12

14

3

6

9

4

8

12

           

35

6

การโรงแรม

15

33

48

6

9

15

6

10

16

           

79

7

การท่องเที่ยว

           

1

2

3

           

3

8

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

5

16

5

7

12

8

13

21

           

49

9

เทคนิคยานยนต์

                 

3

 

3

     

3

10

ไฟฟ้ากำลัง

                 

12

1

13

12

 

12

25

11

การบัญชี

                   

10

10

1

9

10

20

12

การตลาด

                   

6

6

     

6

13

อาหารและโภชนาการ

                 

2

3

5

2

6

8

13

14

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

                 

3

4

7

5

14

19

26

15

นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

                       

5

4

9

9

16

เทคนิคเครื่องกลเรือ

                       

3

 

3

3

รวมทั้งสิ้น

81

69

150

53

43

96

77

55

132

20

24

44

28

33

61

483

ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  ตุลาคม  พ.ศ.2566