วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองยินดีต้อนรับ

รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน  ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยการอาชีพท่ายเหมือง

ลำดับ

สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

ยานยนต์

33

1

34

18

 

18

31

2

33

           

85

2

ไฟฟ้ากำลัง

19

 

19

19

3

22

25

 

25

           

66

3

การบัญชี

1

15

16

1

11

12

2

11

13

           

41

4

การตลาด

 

3

3

1

7

8

 

9

9

           

20

5

อาหารและโภชนากร

2

12

14

3

6

9

4

8

12

           

35

6

การโรงแรม

15

33

48

6

9

15

6

10

16

           

79

7

การท่องเที่ยว

           

1

2

3

           

3

8

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

5

16

5

7

12

8

13

21

           

49

9

เทคนิคยานยนต์

                 

3

 

3

     

3

10

ไฟฟ้ากำลัง

                 

12

1

13

12

 

12

25

11

การบัญชี

                   

10

10

1

9

10

20

12

การตลาด

                   

6

6

     

6

13

อาหารและโภชนาการ

                 

2

3

5

2

6

8

13

14

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

                 

3

4

7

5

14

19

26

15

นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

                       

5

4

9

9

16

เทคนิคเครื่องกลเรือ

                       

3

 

3

3

รวมทั้งสิ้น

81

69

150

53

43

96

77

55

132

20

24

44

28

33

61

483

ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  ตุลาคม  พ.ศ.2566