วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

ข้อมูลสถานประกอบการ
สรุปรายชื่อสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวส.2
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6237010001 น.ส.จุฑาภรณ์ นาวารักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 60/10  ม.5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-679-136
6237010002 น.ส.ชนารดี สร้อยทอง อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 60/10  ม.5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-679-136
6237010003 น.ส.ปรารถนา สงวนนาม อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 60/10  ม.5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-679-136
6237010005 น.ส.ปาริฉัตร กุลวัฒน์ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 60/10  ม.5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-679-136
6237010006 นายธีระฉัตร หมาดสิทธิ์ โรงแรมLa Vela Khaolak 98/9 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82220 076-428-555
6237010007 นายวรวิทย์ มั่นคง ร้านอาหารบ้านเขาหลักซีฟู้ด ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 076-453-272
6237010008 นายอดิศร เมืองน้อย ร้านอาหารบ้านเขาหลักซีฟู้ด ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 076-453-272
6237010009 นายอภิสร ปิ่นอมร อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง 60/10 ม.5 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-679-136
สาขาวิชา เครื่องกลเรือ ระดับชั้น ปวส.2
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6231010001 นายกวีศินธุ์ ดินแดง บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน จำกัด 5/12 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 062-449-4259
6231010002 นายธีระเดช เพชรย้อย บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน จำกัด 5/12 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 062-449-4259
6231010003 นายปกรณ์ คำภานิล บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด 9/239-240 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 093-229-8780
6231010004 นายพีระพัฒน์ แสงช่วง บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด 9/239-240 ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 093-229-8780
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.3
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6121040002 นายจิรชัย สมุทวารี ร้านหมึกแดงพานิช 44/54 ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 081-892-3073
6121040003 นายจิรวัฒน์ ภิรมย์ จรูญ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 105/4 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 086-593-512
6121040005 นายติณณภพ เกตุแก้ว ร้านเบิ้มการไฟฟ้า 103/1 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-432-250
6121040007 นายธีรพล แสงไสย หมึกแดงการไฟฟ้า 70/2 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 076-581-380
6121040009 นายธีรวัฒณ์ บุญเที่ยง บริษัท อนุภาสอันดามัน โซลูชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด 2/2 ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 099-590-7585
6121040011 นายพงศกร ปัญญาสาร ร้านหมึกแดงพานิช 44/54 ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 081-892-3073
6121040013 นายศิริพงศ์ มิตรวงค์ บจก.สามแม่ลูกแฝด 26/167 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82220 080-3959938
6121040017 นายอมรเทพ เกตุแก้ว บริษัท อนุภาสอันดามัน โซลูชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด 2/2 ม.7 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 099-590-7585
6121040019 นายอรุณ เรืองรอง จรูญ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 105/4 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 086-593-512
6121040020 นายวรพจน์ คงด้วง มงคล  แซ่ตัน 2/1 ม.3 ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83000 089-469-5700
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส.2
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6231040001 นายธีรภัทร โสภารัตน์ บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040002 นายธีรวุฒิ มณีฉัตร บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040003 นายวิษณุ วิเศษ บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040004 นายศักดิ์ดา เกตุแก้ว บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040005 นายสหรัฐ ทัศวงค์ บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040006 นายสุรศักดิ์ โลหกิจ บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040007 นายอนุสรณ์ สุขชนะ บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040008 นายอภินันท์ สมนึก บจก.อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี 63/15 ม.2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 076 513 179
6231040009 นายนครินทร์ ด้วงสุวรรณ์  
 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวส.2
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6239010001 น.ส.ทิพย์ผกา ธิประ สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง 2/21 ม.2 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 087-884-3455
6239010002 น.ส.สุนิษา วังสว่าง ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
6239010003 น.ส.กมลวรรณ วังสว่าง สถานีตำรวจภูธรท้ายเหมือง 2/21 ม.2  ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 087-884-3455
6239010004 น.ส.นันทิรา กระแสร์ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
6239010005 นายเชิดชัย สดใส สำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น 2 ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210 083-391-1139
6239010006 นายอัษฎาวุฒิ หมื่นกล้า ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวส.2
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6134040003 น.ส.นิภาพร แสงทอง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 170 ม.9                ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-410-202
6134040010 นายภานุวัฒน์ แซ่อึ่ง  
 
สาขาวิชา การบัญชี ระดับชั้น ปวส.2
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
6232010001 น.ส.ปริศนา ถิ่นเกาะยาว โรงแรมเอราวัณพังงา 4/60 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 076-582-100
6232010002 น.ส.มณีรัตน์ แซ่หลี สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง 18/4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-432-321
6232010003 น.ส.สัชฌกร ฟูจิตต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะกั่วทุ่ง 70/8-9 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 076-581-758
6232010004 น.ส.สุทธิดา ลอยหา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท้ายเหมือง 99/13 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-571-507
6232010005 นายสมพล เหมมินทร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะกั่วทุ่ง 70/8-9 ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 076-581-758
6232010006 น.ส.อัญชลิกา ไชยสุวรรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท้ายเหมือง 99/13 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท้ายเหมือง                 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 076-571-507
6232010007 น.ส.อาริษา แก้วศรีจันทร์ โรงแรมเอราวัณพังงา 4/60 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 076-582-100