วิสัยทัศน์ (VISION) มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน

 การนิเทศติดตามการดำเนินธุรกิจของทีมธุรกิจ โครงการอาชีวสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ (RRR AWARD)
     นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามธุรกิจโครงการอาชีวสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ (RRR AWARD) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการนิเทศติดตามธุรกิจฯ #จักจั่นทะเลแซบซี้ด ซึ่งดำเนินงานโดย ทีมงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
    คณะกรรมการนิเทศติดตามธุรกิจ ประกอบด้วย


1. นางวรรณา พ่วงกุล จากวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
2. น.ส.กิ่งทอง สัตยาอภิธาน จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
3. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล จากวิทยาลัยเทคนิคตาก
4. น.ส.บุหงา ตันเมืองใจ จากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
5. น.ส.พรรณลักษณ์ มหาวัน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
6. น.ส.กมลพัฒน์ ทองธิราช จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร


     ซึ่งโครงการ “อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ” หรือ RRR Awards มาจาก 3 แนวคิดคือ “Reach the Dream, Ready for Business และ Rcheewa Sangsan” เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกในเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ด้านเทคนิควิธีและวิชาชีพเฉพาะด้าน ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ และการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนอาชีวะได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจอย่างมีระบบ โดยอาศัยทักษะความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาผนวกกัน ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถก้าวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จและมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

397885526 1499420314150061 966233673813820227 n

397885571 1499421720816587 1615931995495749419 n

398707262 1499420844150008 3917959424829390859 n

397611124 1499420354150057 4078360336072717623 n

397885571 1499421720816587 1615931995495749419 n

398230390 1499421680816591 7710373203233861316 n

397437008 1499421997483226 1792176007096744803 n

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>